תהליך הבדיקה

הסבר על תהליך בדיקת אמינות במכון טל פוליגרף

שיחה מקדימה עם הנבדק :

במסגרת השיחה המקדימה מקבל הבודק מידע אודות מצבו הנפשי והבריאותי של הנבדק כדי לאבחן את מידת התאמתו וכשירותו לבדיקת פוליגרף. לפני שנערכת בדיקת פוליגרף, רצוי לקבל חומר רקע הקשור לבדיקה. כגון: תצהירים, עדויות ומסמכים שונים המהווים כלי עזר בידי מומחה הפוליגרף לניסוח אופטימאלי של השאלות.בודק הפוליגרף מבקש מהנבדק את גרסתו ואת סיבת הגעתו לבדיקת הפוליגרף.

פוליגרף ניסוח שאלות :

לאחר שמומחה הפוליגרף שמע מהנבדק את גרסתו ואת סיבת הגעתו לבדיקה, הוא מנסח ביחד עמו, בשפתו ובלשונו את השאלות הרלוונטיות לבדיקת הפוליגרף על סמך הגרסה שמסר. השאלות חייבות להיות פשוטות, ברורות וקצרות ככל האפשר. הנבדק צריך לענות על השאלות בחיוב או בשלילה בלבד. לא יוצגו שאלות בבדיקת הפוליגרף שהנבדק מסרב לענות עליהן או שלא הבינן כראוי.

הבדיקה :

הנבדק מתחבר לחיישני מכשיר הפוליגרף ונשאל את השאלות מספר פעמים, מספר פעמים, תוך כדי רישום תגובותיו הפיזיולוגיות לשאלות במכשיר הפוליגרף.

ניתוח ממצאי פוליגרף :

בתום הליך בדיקת הפוליגרף מנתח מומחה פוליגרף את הרישומים. תגובות פיזיולוגיות מסוימות בתרשים בדיקת הפוליגרף החוזרות על עצמן מספר פעמים לגבי שאלה ספציפית יובילו למסקנה כי הנבדק שיקר בתשובתו לאותה שאלה.

דו"ח מסכם :

לאחר ניתוח ממצאי הבדיקה הגיע מומחה הפוליגרף למסקנה באם הנבדק דובר אמת או שקר. עורך מומחה הפוליגרף דו"ח מסכם ובו הממצאים. הדו"ח יועבר למזמין הבדיקה או למישהו מטעמו בלבד!

נשמח לעזור לך לגלות את האמת